AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN FAALİYETLERİMİZ

“Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.” (Anayasa m.41/1)

“Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” (Anayasa m.41/2)

Anayasa’mız aileye ve aile bireylerine vermiş olduğu önem ve önceliği yukarıdaki hükümleriyle vurgulamıştır. Ayrıca bu ve devamındaki hükümlerle aile bireylerinin hem birbirlerine karşı hem de devlete karşı sahip olduğu haklarını anayasal güvence altına almıştır.

Diğer taraftan dünyada ve ülkemizde sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik değişiklikler baş döndürücü bir biçimde devam etmektedir. Yaşanan değişim gerek aile bireyleri arasındaki uyuşmazlıkları artırmakta gerekse yeni uyuşmazlıkları türetmektedir.  Bu durum da uyuşmazlıkların doğru ve adil bir biçimde çözümünün önemini artırmaktadır. Bu önemin bilinciyle büromuz aşağıdaki konularda müvekkillerine destek vermektedir.

1. Nişanlanın bozulması ve nişanlanmaya ilişkin davalar

 1. Nişanın bozulması nedeniyle maddi tazminat (Hediyelerin geri verilmesi vb),

 2. Nişanın bozulması nedeniyle manevi tazminat,

 3. Evlilik öncesi doğan çocuğun nesebinin düzeltilmesi davası,

Bireyler çoğu zaman aile kurma yolunda ilk adımı aralarında nişanlanarak atarlar. Büromuz bu süreçte yaşanabilecek aşağıdaki türdeki uyuşmazlıklarda müvekkillerine destek olmaktadır.

2. Evlenmeye izin davaları

Türk Medeni Kanunu bazı durumlarda evlenmeyi mahkemenin onayına bırakmıştır.  Bu durumlar gaiplik, bekleme süresi (iddet müddeti), kısıtlılık ve yaş küçüklüğüdür. Büromuz bahsi geçen durumlarda iznin alınabilmesi için müvekkillerine gerekli hukuksal desteği sağlamaktadır.

3. Aile bireylerinin korunmasına ilişkin davalar

 1. Vesayet davaları

 2. Eşin tasarruf yetkilerinin kısıtlanması davası,

 3. Aile konutu ile ilgili davaları  (aile konutu şerhi konulması, şerhin kaldırılması, eşe aile konutu üzerinde intifa hakkı tanınması, aile mallarının korunması),

 4. Babalık davası (soy bağının kurulması, kurulan soy bağının itiraz ve iptali, tanıma beyanının tespiti, tanıma beyanının kaldırılması)

4. Boşanma davaları

 1. “Evlilik birliğinin temelinden sarsılması” nedeniyle boşanma (anlaşmalı veya çekişmeli),

 2. Tarafların yeniden bir araya gelmemeleri “fiili ayrılık nedeniyle” boşanma,

 3. “Ortak yaşamın yeniden kurulmaması nedeniyle” boşanma,

 4. “Akıl hastalığı nedeniyle” boşanma,

 5. “Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle” boşanma,

 6. “Terk nedeniyle” boşanma,

 7. Boşanan kadının eski eşinin soyadını kullanma davası,

Boşanma davaları beraberinde genellikle aşağıdaki tür uyuşmazlıkların da çözümünü gerektirmektedir. Büromuz bu uyuşmazlıkların adil ve etkin bir biçimde çözümü için müvekkillerine destek olmaktadır.

(4.1.) 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi’ne Dair Kanun gereği koruma tedbiri alınması kararı,

(4.2.) Nafaka davaları

Katılım nafakası, tedbir nafakası, yardım nafakası ve yoksulluk nafakasının artırılması, azaltılması veya kaldırılması,

(4.3) Velayet davaları

 1. Velayetin kaldırılması,

 2. Velayetin değiştirilmesi

(4.4.) Ayrılık davaları

(4.5.) Maddi manevi tazminat davaları

(4.6.) Mal rejiminden kaynaklanan davaları

 1. Eşya alacağı,

 2. Katılma alacağı,

 3. Mal rejimi sözleşmesinin iptali,

 4. Değer artış payından doğan alacak,

 1. Evliliğin butlanı (hükümsüzlüğü) davaları

 2. Gaiplik nedeniyle evliliğin feshi davaları,

 3. Evlat edinme ve evlatlık ilişkisinin kaldırılması davası,

 4. Uluslararası çocuk kaçırma iadesi davası,

 5. Yabancı mahkemelerin tanınması ve tenfizi davaları