AİLE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN FAALİYETLERİMİZ


Dünyada ve Türkiye’de Aile Şirketleri

Aile şirketleri tüm dünyada en sık karşılaşılan işletmelerdir. Dünyada var olan şirketlerin %50’si, Amerika’da ise var olan şirketlerin %90’ı aile şirketleridir. Forbes’un 2016 yılında yayımladığı milyarderler listesinin %42’si aile şirketleridir. Bu durum aile şirketlerinin dünya ekonomisine etkisinin önemini ortaya koymaktadır. Fortune 500’e göre dünyadaki en büyük ve başarılı şirketlerin %40’ı aile şirketleridir. Ayrıca dünyadaki en zengin ilk 10 kişinin de 7’si aile şirketi üyeleridir. Türkiye’ye bakıldığında Yapılan araştırmalara göre bu oranın daha da yüksek olduğu ve işletmelerin %95’ini aile şirketleri oluşturduğu belirlenmiştir.

Bununla birlikte ülkemizde aile şirketlerinin ortalama ömrünün 25 yıl civarında olduğu, bunların ancak %30’unun ikinci kuşağa, %12’sinin üçüncü kuşağa ve sadece %3’ünün dördüncü kuşağa geçebildiği görülmektedir. Aile şirketlerinin uzun ömürlü olamamalarındaki en önemli etken bu şirketlerin kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yönetilmemeleri ve şirketin sürdürülebilir olması için aile bireylerinin zamanında gerekli yapısal düzenlemeleri yapmamalarıdır.

 

Kurumsal yapıya geçiş sürecindeki faaliyetilerimiz :

Aile konseyi ve aile anayasası

Aile şirketlerinin kurumsal yapıya kavuşma sürecinde büromuz aile fertleriyle birlikte “aile konseyi”nin oluşturulması ve şirketin “aile anayasası”nın hazırlanmasını gerçekleştirmektedir. Bu hizmetin sunulmasında büromuz aşağıdaki adımları izlemektedir ;

 1. İnceleme
  Şirketin amacı, hedefleri, organizasyon yapısı, faaliyetleri ve karar alma süreçlerinin incelenmesi ile işe başlanır.
 2. Anket
  Aile bireylerine yapılacak tercihe göre açık veya gizli bir anket ile her bir ferdin şirketin yapısı ve geleceği hakkındaki fikirleri öğrenilir. Bu sonuçlar aile anayasası oluşturma sürecinde aile konseyini tüm ailenin kanaat ve eğilimlerini öğrenme konusunda aydınlatacaktır.
 3. Aile konseyinin oluşturulması
  Aile bireyleri tarafından kendi içlerinden “aile anayasası”nı oluşturacak bir “aile konseyi” kurulur. Ancak “Aile konseyi”nin görevi “aile anayasası”nın hazırlanması ile son bulmaz. “Aile konseyi” “Aile anayasası”nın yürütülmesi ve gereksinim duyulabilecek başka görevleri de yürütür.
 4. “Aile anayasası”nın oluşturulması
  Ailenin bireyleri ve şirketin ihtiyaçları göz önüne alınarak içeriği belirlenecek olan “Aile anayasası”nın ana başlıkları aşağıdaki gibidir.- Ailenin temel değer ve ilkeleri,- “Aile konseyi”nin seçimi, karar alma şekli, görev, hak ve sorumlulukları- Şirketin kurumsal yönetim ilkeleri (Şirkette görev yapacak aile bireyleri ile şirket profesyonellerinin ilişkileri, seçimi, yetki ve sorumlulukları, görev paylaşımları, aile konseyi ve diğer aile bireyleri ile ilişkileri, görevlerinin sona ermesi)

  – Temettü,

  – Şirketin sürdürülebilirliği (yeni aile bireylerinin kariyer planlaması, şirkette görev alma ve görevini devam ettirme kriterleri)

  – Şirketteki aile paylarının korunması ve devri

  – İç denetimin, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması,

 5. Organizasyon yapısının oluşturulması
  Oluşturulan aile anayasasının yeni bir organizasyon yapısı gerektirmesi halinde bu süreç şirket yöneticileri ile birlikte yürütülür.
 6. Sürecin takibi ve iyileştirilmesi
  Aile anayasasının ve organizasyon yapısının oluşturulması tamamlandıktan sonra, aile konseyi ile müştereken belirlenecek olan periyodlarda kurulan yapının takibi sağlanarak sürecin aksayan bölümleri düzeltilerek süreçte sürekli iyileştirmeler sağlanır.