İCRA İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN FAALİYETLERİMİZ

Sosyal yaşamın oluşmasıyla birlikte insanlar değişik nedenlerle borçlanmak zorunda kalmaktadırlar. Kimi zaman da borçlarını geri ödemekte güçlük çekerler. Ancak yasalarımız alacaklı tarafa kendi gücünü kullanarak alacağını tahsil etme hakkı tanımamaktadır. Alacaklı konumundaki kişiler alacaklarını ancak devlet organları eliyle tahsil edebilirler. Öte yandan devletin borcu borçludan cebri icra yoluyla tahsil etme hakkı, borçlunun mülkiyet hakkının özüne dokunacağı için alacaklının, borçlunun ve devletin hak, ödev ve yetkileri yasa ve ikincil mevzuatla ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. Bahsi geçen kuralları içeren temel yasa 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’dur. İcra iflas kanunu ülkemizde en sık başvurulan ve uygulanan kanundur.  Bugüne kadar İcra İflas Kanunu’nun uygulanmasındaki duraksamaların giderilebilmesi için yüksek mahkemeler önlerine gelen binlerce uyuşmazlık için emsal kararlar vermişlerdir. Dolayısıyla bu denli ayrıntılara sahip hukuk dalının uygulanması yoğun emek ve dikkat gerektirmektedir. Bu bilinçle büromuz icra iflas hukuku alanında aşağıdaki konularda faaliyetlerini sürdürmektedir ;

 • Bankalar, finans kurumları, iletişim şirketleri ve diğer şirketler başta olmak üzere tüm gerçek ve tüzel kişilerin ödenmeyen alacaklarının takibi ve tahsili
  mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili,
 • Kambiyo senedi dışındaki bir belgeye dayanan ya da herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra takibi yolu ile tahsili ,
 • Çek, bono veya poliçe gibi kambiyo senetlerinin icra takibi yolu ile tahsili,
 • Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Borçluya ait çek, bono veya poliçe gibi kambiyo senetlerinin haksız ya da hatalı bir biçimde icra takibine konu edilmesi halinde yapılacak şikayet yoluyla borçlunun haklarının savunulması,
 • Banka, leasing ve diğer finans kuruluşlarından alınacak kredi/leasingler ile ilgili olarak sözleşmelerin düzenlenmesi,
 • Sözleşme gereği tüm işlemlerin yapılması, teminatların sunulması, ipotek tesis edilmesi,
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümü ve yasal takibi);
 • Borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takiplere karşı borçlunun haklarının korunması,
 • Gerçek borcun belirlenmesinin sağlanması, alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini oluşturulması ile ilgili hukuki işlemler,
 • Şirketlerin iflas yoluyla takibi, buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi, iflasın kapanmasına kadar geçen sürede tüm işlemlerin yasal takibi, gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına ilişkin tüm yasal işlemlerin takibi, iflas davası ve iflasın kapanmasına kadar geçen süre içinde tüm hukuksal alanlarının korunması,
 • Ödeme güçlüğü çeken tüzel kişilerin mali durumlarının eski haline getirilmesi için konkordato ilanı, alacaklılar ile görüşme, tekliflerin hazırlanması, sunulması, mali dengenin korunması için tüm hukuksal yardım ve işlemlerin yapılması,
 • Yerli ve yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının icrası,
 • Borçlunun vermiş olduğu ipotek ya da rehinin paraya çevrilmesine ilişkin icra takipleri,
 • İcra Mahkemesinin görev alanına giren tüm davalar
 • İhalenin feshi davaları
 • İhtiyati haciz kararlarının alınması,
 • İtiraz ve itirazın iptali, istirdat , menfi tespit davaları
 • Tasarrufun iptali davaları,
 • İcra ihalelerine katılma,