İDARE HUKUKUNA İLİŞKİN FAALİYETLERİMİZ

İdare, devletin yürütme ergi içinde; Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve bakanlar dışında kalan kısmı ile il özel idaresi, belediye, köy, üniversite, TRT, meslek kuruluşları gibi diğer kamu tüzel kişilerini ifade eder. İdare Hukuku ise idarenin hizmetlerinden yararlanan ve resmi olmayan her türlü gerçek ve tüzel kişi idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır.  

İdare tek yanlı ve iki yanlı olmak üzere iki tür işlem yapar. Tek yanlı idari işlemler bireysel idari işlemler ve düzenleyici işlemler olmak üzere ikiye ayrılır. İki yanlı idari işlemler ise idari sözleşmelerdir. İdare bu işlemleri yaparken  Anayasa ve yasalara uygun davranmak zorundadır. Dolayısıyla idarenin işlemleri yargı denetimi altındadır. İdari yargıdaki yargılama yöntemini ve idareye karşı açılabilecek dava tiplerini İdari Yargılama Usulü Kanunu (İ.Y.U.K.) düzenlemektedir. İ.Y.U.K.’a göre idareye karşı iki tip dava açılabilir. Bunlar ;

1) İptal davası :  Bu dava idarenin hukuka aykırı idari işlemlerin iptal edilmesi amacıyla açılır. İptal davası idare mahkemesi veya konusuna göre Danıştay’a açılır. İptal davası mahkeme tarafından haklı bulunursa mahkeme idarenin mağduriyete yol açan hukuka aykırı işleminin etki ve sonuçlarını ortadan kaldırır bir karar ile idarenin işlemini iptal eder.

2) Tam yargı davası  : Bu dava ise idarenin idari işlem, idari eylem ve idari  sözleşmelere aykırı hareketlerinden doğan zararların giderilmesi amacıyla açılır. İdare mahkemesinin davayı haklı bulması durumunda mahkeme, idarenin hukuka ve/veya sözleşmeye aykırı eylemleri nedeniyle zarara uğrayan kişilerin zararının tazmin edilmesine hükmeder.  

İdari yargılama usulü kapsamlı ve ayrıntılı bir mevzuattır. Büromuz bu sorumluluğun bilinciyle aşağıda örnekleri verilen ancak aşağıdakilerle sınırlı olmayan işlemler yerine getirir, davaları açar, bunları takip eder ve sonuçlandırır ;

 • İdarenin tüm mercilerine ve bağımsız otoritelerin işlemlerine karşı gerekli (idari) başvurular,
 • İmar hukukundan doğan ya da kamulaştırma işlemlerinden doğan uyuşmazlıklarda idarenin ilgili mercileri nezdindeki iş ve işlemler,
 • İmar planları ve imar uygulamalarının iptaline ilişkin davalar,
 • Belediyelerin başta belediye encümeni olmak üzere diğer organlarının karar ve işlemlerinin iptaline ilişkin davalar,
 • İdarenin kamulaştırma işlemlerine ilişkin kamulaştırmanın iptal, maddi hataların düzeltilmesi, geri alım ve artan kısmın kamulaştırılması davaları,  
 • Gümrük idareleri, BDDK, TMSF, Sigorta Denetleme Kurulu (SDK), EPDK, SPK, SGK, RTÜK, BTK, KİK, futbol, basketbol, voleybol ve diğer spor branşları federasyonları ile diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca uygulanan her türlü yaptırım ile her türlü idari para cezasına itiraz ve cezaların iptaline ilişkin davalar,
 • Kamu ihalelerinden doğan idari işlemlerin iptali davaları,
 • İdarenin hukuka aykırı iş ve işlemleri ile sözleşmelere aykırı eylemleri sonucu uğranılan zararların tazminine ilişkin,
 • Memur ve öğrencilerin tabi olduğu idari işlemlerin iptali ile uğradıkları zararların tazminine ilişkin davalar,

 

VERGİ HUKUKU

 

Vergi hukuku, vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğmasına ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve şekli hukuk kuralları bütünüdür.

Devletin vergi alma konusunda sahip olduğu yetkinin dayanağı Anayasa’mızın 73. Madde hükmüdür. Ancak devletin vergilendirme yetkisi, hukuk devleti ilkesi (yasal idare ilkesi, genellik ve eşitlik ilkesi, hukuki güvenlik ilkesi, belirlilik ilkesi, geriye yürümezlik ve sair ilkeler) ve temel hak ve özgürlükler yönünden sınırlandırılmıştır. Bu nedenle vergiyi doğuran olayın sebep unsurunu oluşturduğu vergilendirme işlemi (beyana dayanan tarh, ikmalen vergi tarhı, re’sen vergi tarhı, idarece vergi tarhı ve düzeltme yoluyla tarhiyat işlemi, tebliğ, tahakkuk ve tahsil) vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, Danıştay nezdinde ve her halükarda ulusal düzeyde nihai olarak Anayasa Mahkemesi’ne ve uluslararası düzeyde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılacak bireysel başvurular ile yargısal denetime tabi tutulabilmektedir. Bu bilgiler ışığı altında büromuz aşağıdaki faaliyetlerini sürdürmektedir ;

 • Vergi inceleme raporları ve ihbarnamelerinin hukuki değerlendirilmesi,
 • Vergi incelemelerinde evrak ve listelerin hazırlanması,
 • Vergi suçları ile ilgili davalarda savunma vekilliği,
 • Ödeme Emirleri, Vergi Cezası, Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük, Vergi Ziyaı, Gümrük Cezaları ile ilgili davalar
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada cezalarda indirim, uzlaşma ve düzeltme yoluyla çözümü
 • Vergilendirme süreci ve vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü
 • Vergi İnceleme Raporları ve vergi/ceza ihbarnameleri hakkında hukuki danışmanlık