İŞ HUKUKU FAALİYETLERİMİZ

(İŞVERENLERE YÖNELİK)

 

 1. İş Hukuku süreçlerini “Revizyondan Geçirme” (Overhauling) Hizmeti,
 2. Alt İşveren Yönetim Sistemi,

 

İŞVERENİN İŞ HUKUKU SÜREÇLERİNİ “REVİZYONDAN GEÇİRME” (OVERHAULING) HİZMETİ

İş Hukuku süreçlerini “Revizyondan Geçirme” (Overhauling) Hizmeti Neden Gereklidir ?

İş hukukunda günden güne değişen ve gelişen yasal düzenlemelerle birlikte işveren sorumlulukları her geçen gün artmakta ve işverenler bu yeni değişikliklere uyum sağlamakta zorlanabilmektedir.

Bu nedenle iş hukuku ile ilgili yapılacak inceleme hem geçmişe yönelik risklerin belirlenmesi, hem de yapılan tespitler doğrultusunda gelecekte doğabilecek risklerin yönetilmesi amacını taşımaktadır.

 1. “Revizyondan Geçirme” (Overhauling) Hizmeti İle İşverenlere Nasıl Bir Katmadeğer Sağlanır ?

“Revizyondan Geçirme” (Overhauling) hizmeti ile işverenler ;

 • Eksik ve hatalı uygulamalardan kaynaklanan maliyetlerin düşürülmesini,
 • Doğru çalışma ve izin sürelerini uygulayarak çalışanlarına güven tesis edilmesini,
 • İdari para cezası riskinin azaltılmasını,
 • İş hukuku ile ilgili mevcut (ve/veya eksik) kayıt ve belgelerini tamamlamalarını ve içeriklerinin hukuka uygun olarak yenilenmesini,

sağlarlar.

 • Süreç Nasıl İşler ?


“Revizyondan Geçirme” (Overhauling) hizmet süreci 5 ana adımdan oluşur;

 1. Birinci “Gözden geçirme” (check up)
 2. Raporlama

III. Düzenlemeye destek

 1. İkinci “gözden geçirme” (check up)
 2. İkinci raporlama
 • Birinci Gözden Geçirme (Check-Up)

İşverenin kendisinden talep edilen belgeleri ve ilgili kişileri hazır bulundurduğu taraflarca kararlaştırılmış olan gün içinde seçme usulü  5 işveren işçisi belirlenir.

Bu işçilere ait belgeler ve kayıtlar üzerinden 5 ayrı anket yapılır. Check list biçiminde düzenlenmiş olan bu anketlerle alt işverene bahsedilen 5 işçinin her biri için ayrı ayrı 138 adet soru sorulur.  Bu anketler şunlardır ;

 1. Anket :

Özlük dosyasında incelenecek olan belgeler

 1. Anket :

İncelenecek diğer belgeler

 1. Anket :

İş sözleşmesi uygulamaları

 1. Anket :

SGK yükümlülükleri

 1. Anket :

İşçiye yapılan ödemeler ve işçiden yapılan kesintiler

 • Raporlama


Gerekli görülmesi durumunda anketlerin ekine her bir anket için bir sayfayı geçmeyecek genel ve tamamlayıcı bilgiler eklenir.  

Anket sonuçları işverenin yetkililerine gönderilir. Ardından işveren yetkilileriyle konu hakkında yapılan toplantı ile eksik ve hatalı uygulamalar anlatılır.

III. Uygulamaya Destek


İşverenin belge ve kayıtları incelenen 5 işçisi için toplam 22 belgeden oluşan ve işverenin iş hukuku süreçlerine uygun bir «personel özlük dosyası» örneği hazırlanır.  

İkinci sorgulamaya kadar işverenin iş hukuku süreçlerini, belge ve kayıtlarını düzeltmesi konusunda danışmanlık desteği verilir.

 • “İkinci Gözden Geçirme” (Check-Up)


İşverenin iş hukuku süreçlerini mevzuata uygun bir biçimde revize etmesinin ardından ikinci sorgulama aşamasına geçilir. (İlk gözden geçirme ile ikincisi arasındaki sürenin 30 günü geçmemesi önerilir.)  İkinci gözden geçirmede seçme usulü 5 yeni işveren işçisi belirlenir. Bu işçilerin belge ve kayıtları için “Birinci Gözden Geçirme”deki anketlerin aynıları yapılır.

 • İkinci Raporlama


“İkinci Gözden Geçirme”
nin tamamlanmasının ardından işverenin kendisine verilmiş olan süre içinde “Birinci Gözden Geçirme” ile “İkinci Gözden Geçirme” arasında ne kadarlık bir aşama kaydetmiş olduğu hakkında rapor hazırlanır. Bu rapor işverene gönderilerek çalışma tamamlanır.

TEDARİKÇİ (TAŞERON) YÖNETİM SİSTEMİ HİZMETİ

(Tedarik Sözleşmesi + İş Hukuku Kapsamında)

 • Dış kaynak kullanım  (outsoursing) gereksinimi


İşletmelerin yoğun rekabet şartlarında kendi
asıl işlerini yapmak istemeleri ve yetkinliklerini yeteri kadar kullanılmadıkları işleri, organizasyon dışındaki başka işletmelerden satın almaya yönelmeleri dış kaynak kullanımı (outsourcing) uygulamasını ortaya çıkarmıştır. Dış kaynak kullanım sebepleri şöyle açıklanmaktadır ;

 • Maliyetleri düşürme,
 • Asıl işe ilişkin süreçleri yenileme ve yetkinlikleri geliştirme,
 • Yeniden yapılanmak veya organizasyonu sadeleştirmek, kaynakların etkin kullanımını sağlamak, işin geneline ilişkin riskleri azaltmak ve yaymak suretiyle performansı ve kaliteyi artırma,
 • Artan rekabet baskısını azaltma,
 • Globalleşme,
 • Yalın üretim modelini gerçekleştirme
 • Dış kaynak kullanımının  (outsoursing) hukuki riskleri

 

Dış kaynak kullanımının işletmelere sağladığı avantajların yanında işletmelere getirdiği çok önemli riskler de bulunmaktadır ;

 • Maliyet avantajı sunan tedarikçilerin kurumsal yapıdan uzak olması,
 • Tedarikçilerin işletmelere karşı olan sorumluluğunun işletmelerin müşterilerine olan sorumluluğu kadar ağır olmaması,
 • Tedarikçinin maliyet avantajını hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek elde etmiş olması,
 • Tedarikçinin ekonomik olarak zayıf olması,
 • İşletmenin tedarikçi üzerindeki gücünü kötüye kullanarak tedarikçileri borca batırılması,
 • Tedarikçinin işletme üzerindeki gücünü kullanarak işletmeden haksız tavizler talep etmesi,
 • Tedarikçinin işletmenin kontrolünden uzak olması,
 • Alt işverenlik Yönetmeliği’nin asıl işverene yüklediği ağır sorumluluklar,
 • Dış kaynak kullananlar (Asıl işverenler) kanunen tedarikçilerinin (alt işverenlerinin) hangi sorumluluklarını üstlenirler ?
 • 4857 sayılı İş Kanunu m.2. maddesinin 6. Fıkrasına göre : “………………….. asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.”
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 12.inci maddesinin altıncı fıkrasına göre ; alt işverenin ödenmeyen sigorta primlerinden asıl işveren zincirleme sorumludur.
 • 4857 sayılı İş Kanunu m.2. maddesinin 6. Fıkrasına göre : İşletmeler sadece “işyerlerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler” için alt işverenden destek alabilirler. Aksi taktirde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler.
 • Asıl işveren alt işverenin işçilerinin iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle uğrayacakları maddi ve manevi zarardan alt işveren ile birlikte zincirleme sorumludur.
 • Türk Borçlar Kanunu’nun 116. Maddesine göre ; İşletmeler hizmet ve yardımlarından faydalandıkları kişi ve kuruluşların işi yürüttükleri sırada diğer tarafa vermiş oldukları zararlardan sorumludurlar.
 1.    Tedarikçi (taşeron) Yönetim Sistemi Hizmeti İle İşverenlere Nasıl Bir Katma Değer Sağlanır ?

(a) Yukarıda C bendi kapsamına giren riskli durumlar gözden geçirilir. Risklere karşı önleyici tedbirler alınır.

(b)  Tedarikçilerin sözleşmeleri revize edilerek işletmenin müşterileri ile yapmış olduğu sözleşmelerdeki riskler azaltılır, sorumlulukları yayılır.

(C)    Tedarikçiler denetim altına alınır. Böylece, gerek kendi iş hukuku süreçlerinde gerekse işletmeye karşı olan taahhütlerine ilişkin farkındalık oluşturulur.

(d) Tedarikçilerin taşıdıkları risklere göre ve ekonomik güçlerine göre teminatları belirlenir.

(e) Tedarikçilerin taşıdıkları riskleri teminat altına alabilecek sigortalar bulunur.

(f) Sistemin kalıcı bir biçimde işleyebilmesi için gerekli organizasyon değişiklikleri önerilir.

 • SÜREÇ NASIL İŞLER ?

Tedarikçilerin iş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamında denetim süreci 5 ana adımdan oluşur;

 1. Birinci “Gözden geçirme” (check up)
 2. Raporlama

III. Düzenlemeye destek

 1. İkinci “gözden geçirme” (check up)
 2. İkinci raporlama
 • Birinci Gözden Geçirme (Check-Up)

İşverenin kendisinden talep edilen belgeleri ve ilgili kişileri hazır bulundurduğu taraflarca kararlaştırılmış olan gün içinde seçme usulü  5 işveren işçisi belirlenir.

Bu işçilere ait belgeler ve kayıtlar üzerinden 5 ayrı anket yapılır. Check list biçiminde düzenlenmiş olan bu anketlerle alt işverene bahsedilen 5 işçinin her biri için ayrı ayrı 138 adet soru sorulur.  Bu anketler şunlardır ;

 1. Anket :

Özlük dosyasında incelenecek olan belgeler

 1. Anket :

İncelenecek diğer belgeler

 1. Anket :

İş sözleşmesi uygulamaları

 1. Anket :

SGK yükümlülükleri

 1. Anket :

İşçiye yapılan ödemeler ve işçiden yapılan kesintiler

 • Raporlama

Gerekli görülmesi durumunda anketlerin ekine her bir anket için bir sayfayı geçmeyecek genel ve tamamlayıcı bilgiler eklenir.  

Anket sonuçları işverenin yetkililerine gönderilir. Ardından işveren yetkilileriyle konu hakkında yapılan toplantı ile eksik ve hatalı uygulamalar anlatılır.

 

III. Uygulamaya Destek

İşverenin belge ve kayıtları incelenen 5 işçisi için toplam 22 belgeden oluşan ve işverenin iş hukuku süreçlerine uygun bir «personel özlük dosyası» örneği hazırlanır.  

İkinci sorgulamaya kadar işverenin iş hukuku süreçlerini, belge ve kayıtlarını düzeltmesi konusunda danışmanlık desteği verilir.

 • “İkinci Gözden Geçirme” (Check-Up)

İşverenin iş hukuku süreçlerini mevzuata uygun bir biçimde revize etmesinin ardından ikinci sorgulama aşamasına geçilir. (İlk gözden geçirme ile ikincisi arasındaki sürenin 30 günü geçmemesi önerilir.)  İkinci gözden geçirmede seçme usulü 5 yeni işveren işçisi belirlenir. Bu işçilerin belge ve kayıtları için “Birinci Gözden Geçirme”deki anketlerin aynıları yapılır.

 • İkinci Raporlama

“İkinci Gözden Geçirme” nin tamamlanmasının ardından işverenin kendisine verilmiş olan süre içinde “Birinci Gözden Geçirme” ile “İkinci Gözden Geçirme” arasında ne kadarlık bir aşama kaydetmiş olduğu hakkında rapor hazırlanır. Bu rapor işverene gönderilerek çalışma tamamlanır.

 

Yönetim Sistemi Hizmeti Neden Gereklidir ?

İş Kanunu’nun bu maddesi dayanak alınarak Alt İşverenlik Yönetmeliği yürürlüğe sokulmuştur. Alt İşverenlik Yönetmeliği’nin amacı alt işverenlik koşullarının tespiti ile alt işveren işçilerine karşı alt işveren ve asıl işverenin sorumluluklarının belirlenmesidir.