ŞİRKETLER HUKUKUNA İLİŞKİN FAALİETLERİMİZ

Şirketler hukuku, şirketlerin ve adi ortaklıkların kuruluşu, sermaye yapıları, nevileri, paylarının yapıları, devri, yönetimleri, temsil edilmeleri, karar alma süreçleri, kar dağıtımları ve tasfiyeleri gibi konuları inceleyen bir hukuk dalıdır. Cumhuriyet dönemine kadar şirketler hukuku ile ilgili kurallar Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye’nin Kitab-üş Şirket kısmında düzenlenmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra ise 1926 yılında Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiştir. Ardından 1956 yılında 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve nihayetinde 2011 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiştir. Şirketler hukukuna ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu’nun 124-644. Maddeleri arasında yer almaktadır. Adi ortaklıklara ilişkin hükümler ise Türk Borçlar Kanunu’nun 620-644. Maddeleri arasında yer almaktadır. Şirketler hukuku konusunda büromuz yerli ve yabancı müvekkillerine aşağıdaki konularda işlerini yürütmekte ve/veya destek vermektedir.

Yerli ve yabancı ortaklı şirket ve adi ortaklıkların kuruluşu, tasfiyesi,

Yabancı ortaklı şirketlerin Türkiye’de şube ve irtibat bürolarının kurulması, tasfiye edilmesi,

Startup projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesi sürecinde hukuki desteğin sunulması,

Şirketlerin genel kurul metin ve belgelerinin hazırlanması, yönetim kurulu karar takrir ve metinlerinin hazırlanması, sermaye artırım ve eksiltmeler, pay devirleri ve benzeri yasal yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin koordine edilmesi ve/veya yürütülmesi,

Şirket birleşme ve devralmaları, due diligence, ortak girişim (joint-venture) işlemleri,

Şirket hisselerinin halka arz edilmesi ve ihracına ilişkin işlemlerin yürütülmesi,

Kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında şirketlere danışmanlık vermek,

Şirketin üçüncü kişilerle akdedeceği sözleşmelerin hazırlanması ve/veya incelenerek risklerin ayıklanması ve revize edilmesi,