TAŞINMAZ HUKUKUNA İLİŞKİN FAALİYETLERİMİZ

Taşınmaz hukuku ekonomi, sosyoloji, siyaset, tabiat ve teknik bilimler gibi bir çok bilim dalıyla da doğrudan veya dolaylı ilişki içindedir.  Diğer yandan taşınmaz hukuku bir çok hukuk dalını kapsamına aldığı için disiplinler arası bir hukuk dalıdır.

Büromuz aşağıdakiler başta olmak üzere taşınmaz hukukunun kapsamına giren tüm konularda müvekkillerine gereksinim duyabileceği hukuksal desteği vermektedir.

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kentsel dönüşüm sürecinde eskiyen bina ve sitelerin yeniden yapımında; site ve bina yönetimlerine, daire sahiplerine ve yatırım/inşaat şirketlerine büromuz tarafından hukuki destek sunulmaktadır. Eskiyen bina ve sitelerin yeniden yapım süreci; İdare Hukuku, İmar Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku gibi birçok farklı hukuk bilgisi gerektirmektedir. Büromuz özellikle aşağıdaki konularda danışmanlık yapmaktadır.

 • İnşaat Şirketleri/bina-site yönetimleri ile hukuksal kapsamda olan görüşmeleri yapmak,
 • Kentsel dönüşümün hukuki sürecinin kurgulanması için kat malikleri arasındaki toplantılara katılarak önerilerde bulunmak,
 • İlgili mevzuat uyarınca kat malikleri tarafından yapılması gereken toplantıların gündemlerini ve alınması gereken kararları hazırlamak ve yapılacak işlemlerde süreçleri oluşturmak.
 • Parsel bazında 2/3 arsa payı çoğunluğunu sağlayan binalarda ilgili mevzuat takip edilerek arsa paylarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca satışı için satış dosyasını hazırlamak, satışa nezaret etmek.
 • İnşaat şirketleri/Site ve bina yönetimleri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda; arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi, ortak şirket kurulması gibi iş ve sözleşme modelini oluşturmak,
 • SPK onaylı değerleme şirketlerine halen mevcut bağımsız bölümlerin paylaşıma esas değerler için puantaj toplantılarında hukuki önerilerde bulunmak,
 • İnşaat Şirketi/Siteler ve bina yönetimleri ile tip inşaat/yatırım sözleşmesinin ve yönetim planlarının pazarlık ve uzlaşma görüşmelerine katılmak, görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda Tip inşaat/yatırım sözleşmesi taslağını ve bina/site yönetim planı taslağını hazırlamak,
 • İnşaat Şirketi/Siteler ve bina yönetimleri ile sözleşme imzasına nezaret etmek ve kat malikleri için gerekli teminatları almak,
 • Proje seçim süreçlerinde hukuki destek sunmak,
 • Proje seçiminden sonra oluşturulacak yeni bağımsız bölümler için SPK onaylı değerleme şirketlerine yeni bağımsız bölümlerin paylaşıma esas değerler için puantaj toplantılarında hukuki önerilerde bulunmak,
 • Sözleşmeler ve yönetim planı uzlaşması ve imzası sonrasında, inşaat şirketinin imar durumu alma sürecini izlemek ve bu süreçte maliklerin/şirketlerin menfaatlerini korumak, imar durumu doğrultusunda gerekirse sözleşmede değişiklik yapmak,
 • SPK değerleme şirketlerinin yaptığı puantaj uygulaması doğrultusunda yeni bağımsız bölümlerin kat malikleri ve üyeler arasında paylaşımında gerekli hukuki yardımı yapmak,
 • İnşaatın hafriyat işlerinin sözleşmelere uygunluğunu denetlemek,
 • Maliklere taşınma, mağduriyet/kira yardımı gibi süreçlerde hukuki yardımda bulunmak,
 • Kaba inşaat, bağımsız bölüm içlerinin yapımı, çevre düzenlemesi, iskan alımı süreçlerinin sözleşmeye uyumunu denetlemek, sözleşmeye aykırı hallerde gerekli ihtarları göndermek,
 • Maliklere bağımsız bölümleri teslimi konusunda sözleşmeye uymaları  için gerekli ihtarları gönderme,
 • Binanın tamamlanmasının ardından ve/veya teslim öncesinde kat malikleri ve site yönetiminin değerleme şirketi, denetim şirketi gibi üçüncü taraflarla olan sözleşmelerini hazırlamak,

 

İMAR HUKUKU

Belediyeler veya kamu kuruluşları tarafından düzenlenen 1/1000, 1/5000, 1/10.000,1/25.000 Ölçekli İmar Planlarına karşı itirazlarda bulunmak ve iptal davalarını açmak, yürütmek ve sonuçlandırmak
İdarenin kamulaştırma (istimlak) kararlarının iptali davalarını açmak, yürütmek ve sonuçlandırmak 
İdarenin kamulaştırmasız el atma işlemlerine karşı uzlaşma görüşmelerine katılmak, görüşmelerin sonuçsız kalması durumunda bedel tespiti davalarını açmak, yürütmek ve sonuçlandırmak

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırma bedeli ile ilgili ihtilaflarda Bedel Tespiti ve Tescil Davaları,

Belediyelerin İskan İşlemlerine İlişkin Yapılacak İtirazlar Ve Hukuki Prosedürün Takibi 
Kaçak Yapı Para Cezalarının İptali Davaları 
Yıkım Kararlarının İptali Davaları 

 

Ayrıca,

 • Kat karşılığı ve gelir paylaşımlı inşaat sözleşmelerinin hazırlamak,
 • Tapu iptali ve tescil davalarını açmak, yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Müdahalenin önlenmesi davalarını açmak, yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Ortaklığın giderilmesi davalarını açmak, yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davaları açmak, yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Mütekabiliyet esasına uygun yabancılarla ilgili tapu iptali, tescil ve alacak davalarını açmak, yürütmek ve sonuçlandırmak,