TAZMİNAT HUKUKUNA İLİŞKİN FAALİYETLERİMİZ

Tazminat hukuku, özel hukuk ilişkilerinde tarafların birbirinden farklı sebeplerle birbirlerine vermiş oldukları zararların giderilmesini kapsar. Maddi ve manevi tazminat davaları, sözleşmeye aykırı davranış, eşlerden birinin evlilik akdine aykırı davranışları, iş kazası, trafik kazası, doktor uygulama hatası (malpraktis), birinin diğerine karşı işlediği suçtan doğan zararlar gibi birçok farklı hukuki nedenden kaynaklanabilir.  Ancak bu bölümde bahsedilecek faaliyetlerimiz, taraflardan birinin diğerine /diğerlerine karşı yapmış olduğu haksız eylemlere ilişkin zararların giderilmesine ilişkindir.

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI

Karayolları Trafik Kanunu trafik kazasından doğan zararların giderilmesi konusunda sorumlu olacak kişiyi kazaya neden olan şoförle sınırlı tutmamıştır. KTK’nun 85. Maddesi hükmü gereği aracın işleteni ile (duruma göre) araç işleteninin bağlı olduğu teşebbüsün sahibi de ölümlü ve/veya yaralamalı ve/veya maddi hasarlı kazalardan doğan zararları karşılamakla yükümlüdür. Ek olarak kazaya karışan aracın sigortacısı şirketler de poliçe içeriği ve limitleri kapsamında meydana gelen maddi zararları karşılamakla yükümlüdürler. Ancak uygulamada sigorta şirketlerinin hesaplamış olduğu tazminat miktarı zaman zaman mahkeme hesap bilirkişisinin hesapladığı tutarın altında kalmaktadır.

Büromuzun bu başlık altındaki faaliyetleri aşağıda yer almaktadır ;

 • Trafik kazasında vefat eden kişinin yakınları için destekten yoksun kalma davasını açmak, takip etmek ve sonuçlandırmak.
 • Trafik kazasında yaralanan kişilerin SGK tarafından giderilmeyen tedavi, bakım ve protez masraflarının tazmini davasını açmak, takip etmek ve sonuçlandırmak,
 • Trafik kazasında yaralanan kişilerin geçici göremezlik ve güç (efor) kaybı tazminatı davasını açmak, takip etmek ve sonuçlandırmak,
 • Trafik kazası sonucu vefat eden yakınların ve yaralanan (özellikle sakatlanan) kişilerin manevi zararlarının tazmini davasını açmak, takip etmek ve sonuçlandırmak,
 • Trafik kazası sonucunda aracın sigorta tarafından karşılanmayan zararlarının, araçtaki değer kaybının ve aracı kullanamamak nedeniyle oluşan zararların tazmini davasını açmak, takip etmek ve sonuçlandırmak,
 • Yolculuk boyunca otobüsün içinde veya dışında, mola yerlerinde karşılaşılabilecek bedeni zararların koltuk sigortasından tazmini davasını açmak, takip etmek ve sonuçlandırmak,
 • Sigorta şirketine karşı dava açmadan önce başvuruda bulunmak, ödeme yapılmazsa ya da eksik yapılırsa tahkim yoluna giderek buradaki davayı takip ederek sonuçlandırmak.


SAĞLIK HUKUKU VE MALPRAKTİS DAVALARI

Sağlık hukukunu tanımlarken ilk akla gelen kavram “Hasta Hakları” dır.  “Hasta Hakları” kavramı Sağlık Bakanlığı tarafından 1998 yılında yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği ile resmen yaşamımıza dâhil olmuştur. Hasta hakları kavramı, hastaların bilgilendirilmesi, insana yaraşır ve ulaşılabilir şekilde sağlık hizmeti almasının sağlanması, kişilik haklarının korunması gibi konuları ihtiva etmektedir. Tedavinin hekimden beklenilen şekilde ve endüstri standartlarına uygun ve gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan sorumluluk nedeniyle hasta ile doktor ve hastane arasında uyuşmazlıklar yaşanabilmektedir.  Aynı zamanda hekimlerin gerçekleştirecekleri mevzuata aykırı eylemleri nedeniyle hem cezai hem de hukuki (tazminat) sorumlulukları doğabilmektedir. Hekimlerin bu sorumluluklarına özel sağlık kurumları ve idarenin de sorumluluğu eklenebilmektedir. Yaşanan bu uyuşmazlıkların çözümlenmesi sürecinde büromuz gerek hasta gerekse hekim ve hastanelere malpraktis davaları olarak adlandırılan bu süreçte hukuki destek vermektedirler. Ek olarak bu başlık kapsamında büromuz aşağıdaki konularda müvekkillerine gerekli hukuksal desteği vermektedir ;

 • Tıp Ceza Hukuku davalarında, sanık müdafiliği ve katılan vekilliğini yapmak,
 • Sağlık çalışanlarının hasta veya yakınları tarafından uğramış oldukları bedensel zararlar nedeniyle açılacak ceza ve tazminat davalarının takip ederek sonuçlandırmak,
 • Sağlık çalışanlarını, disiplin sorumluluğu sonucu açılan soruşturmalarda temsil etmek,


İŞ KAZALARI DAVALARI

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesi ayrıntılı bir biçimde iş kazasının tanımı yapmaktadır. Buna göre  ;

 1. Sigortalının işyerinde bulunması esnasında,
 2. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
 3. Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 4. Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 5. Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

kaza olayının meydana gelmesi halinde bu olay iş kazası sayılmaktadır.

Büromuz iş kazası konusunda gerek kazaya uğrayan işçi gerekse işçisi kaza geçiren işvereni temsilen gerekli işlemleri yürütür ve davaları takip eder. Büromuzun bu konuda aşağıdakilerle sınırlı olmayan başlıca faaliyetleri şunlardır ;

 • İş kazası nedeniyle yapılan soruşturma ve açılan ceza davasına katılmak ve davayı takip etmek,
 • Kazaya uğrayan işçinin vefat etmiş olması durumunda yakınları için destekten yoksun kalma davasını açmak, takip etmek ve sonuçlandırmak.
 • İş kazası maluliyeti maddi manevi tazminat davasını açmak, takip etmek ve sonuçlandırmak,
 • İş kazası sonucu vefat eden yakınların ve yaralanan (özellikle sakatlanan) kişilerin manevi zararlarının tazmini davasını açmak, takip etmek ve sonuçlandırmak,


SİGORTA HUKUKUNA İLİŞKİN HİZMETLER

Büromuz, her türlü sigorta için sigorta acentelerine, sigorta brokerlerine, sigortalılara ve sigorta poliçesi lehdarlarına gerekli işlemlerin takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuzun bu konuda aşağıdakilerle sınırlı olmayan başlıca faaliyetleri şunlardır ;

 1. Önleyici işlemler
  İşyerine ve işe ait risklerin belirlenerek en uygun koşullarda en kapsayıcı teminatlı sigorta poliçesinin tespit etmek, tazminat koşullarını oluşturmak, gerekirse uygun lehdarı belirlemek konusunda hukuki destek sunmak,
 2. Zarar sonrası işlemler
  Zararın tespiti konusunda eksper çalışmalarının denetlemek, gerekli tazminat veya rücu davalarını açmak takip etmek ve sonuçlandırmak.